Direct geld voor uw onderpand

070 444 2390
ma t/m vrij 09:00 - 16:30

Algemene voorwaarden

Artikel -1-
Van personen jonger dan 18 jaar, van personen onder invloed van alcohol of verdovende middelen, en indien u onder curatele bent gesteld en/of wanneer u toestemming behoeft van uw echtgeno(o)te wordt geen goederen verpand- of geld aangenomen.
Pandhuis Haaglanden beleent uitsluitend van personen die een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Als geldig legitimatiebewijs wordt geaccepteerd: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Artikel -2-
Pandhuis Haaglanden kan verpanding en (her)belening weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel -3-
De panden zijn verzekerd tegen brand- en inbraakschade tot een bedrag welke wordt vermeld op het pandbewijs . Bij verlies of brandschade vergoedt Pandhuis Haaglanden maximaal de verzekerde waarde van de ingebrachte goederen verminderd met de reeds uitbetaalde beleenwaarde van het betreffende onderpand.

Artikel -4-
Het pandbewijs is een waardepapier op naam. Alleen degene die op dit pandbewijs is vermeld wordt als rechtmatige eigenaar aangemerkt en kan deze al of niet lossen.

Artikel -5-
Degene van wiens pandbewijs is vernietigd, ontvreemd of verloren is gegaan moet dit onverwijld melden bij Pandhuis Haaglanden. In geval van lossing van het onderpand dient de pandgever zich te legitimeren.

Artikel -6-
De lossing van de beleensom kan iedere werkdag geschieden tot en met de expiratiedatum. Wanneer deze termijn is verstreken, komen alle eigendomsrechten en de eventuele meerwaarde van het betreffende onderpand te vervallen ten gunste van Pandhuis Haaglanden.

Artikel -7-
Pandhuis Haaglanden neemt uitsluitend gouden- en zilveren voorwerpen of sieraden bezet met- of zonder edelstenen in onderpand. De looptijd van het pandbewijs is maximaal 6 maanden. De verschuldigde rente , welke op het pandbewijs staan vermeld, worden achteraf betaald. Op of voor de expiratiedatum kan het pand opnieuw ter belening worden aangeboden.